Nie zarejestrowałęś się jeszcze? Dlaczego nie zrobić tego dzisiaj?
Zarejestruj sie  

 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
Regulamin propozycja 2.

#1
Regulamin forum S.F.O.T.U.
§1 Postanowienia ogólne i definicje.
 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z forum organizacji „SFOTU”, w szczególności prawa i obowiązki:
  • - Administratora Forum
  • - Super Moderatorów Forum
  • - Moderatorów Forum
  • - Użytkowników Forum
 2. Korzystanie z Forum w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Forum przeznaczone jest dla osób, które: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub, w razie potrzeby, wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę.
 4. Forum zostało stworzone jako platforma wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji i treści. Zasadą naczelną Forum jest szacunek dla innego Użytkownika i jego światopoglądu.
 5. Administrator Forum – podmiot posiadający największe uprawnienia na Forum, odpowiedzialny za zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie Forum, utrzymywanie systemu informatycznego i Forum w odpowiednim stanie technicznym.
 6. Super Moderator Forum :
  • - Osoba odpowiedzialna za pracę moderatorów na forum.
  • - Za utrzymanie porządku i ładu na Forum.
  • - Zgodność treści obecnych na Forum z Regulaminem.
 7. Moderator Forum :
  • - Za utrzymanie porządku i ładu na Forum.
  • - Za zgodność treści obecnych na Forum z Regulaminem.
 8. Użytkownicy Forum dzielą się na:Użytkowników biernych, czyli takich, którzy z różnych powodów nie dokonali rejestracji w systemie Forum, nie zaakceptowali Regulamin ale nabyli prawo do korzystania z niektórych funkcji Forum, w szczególności do przeglądania/czytania wydzielonej przez Administratora treści.Użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali kompletnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania ze wszystkich funkcji i działów Forum, w szczególności posiadania i używania Konta Użytkownika.
 9. Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Forum opisana unikalnymi: loginem i hasłem wraz z przekazanymi podczas rejestracji pozostałymi danymi identyfikacyjnymi. Konto Użytkownika składa się z profilu i wizerunku, np. zawierającego Avatar, Sygnaturę, Rangę oraz inne dane. Na Koncie Użytkownika można dobrowolnie umieścić również inne dane, np. krótki opis dotyczący Użytkownika.
 10. Avatar – grafika wyświetlana obok identyfikatora Użytkownika, wprowadzona przez Użytkownika czynnego, o wymiarach i rozmiarze pliku ustalanym przez Administratora Forum.
 11. Wpis - jednorazowa wypowiedź odnosząca się do wybranego tematu.
 12. Sygnatura – podpis tekstowy wyświetlany pod wpisem.
 13. Ranga – wskaźnik ujawniający ilość dokonanych przez Użytkownika czynnego wpisów. Ranga obejmuje:
  • Civilian - 50 postów
  • Scout - 100 postów
  • Mercenary - 150 postów
  • Bounty Hunter - 200 postów
  • Colonel - 250 postów
  • Freelancer - 300 postów
  • Rear Admiral - 400 postów
  • Vice Admiral - 500 postów
  • High Admiral - 600 postów
  • Grand Admiral - 1500 postów
  • Lt. Commander - 2000 postów
  • Space Marshal - 2500 postów
  • Wing Commander - 3000 postów
  • Completionist  - 500 postów
 14. Ban – stała lub czasowa blokada dostępu do Forum konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera, nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum za udowodnione notoryczne naruszanie Regulaminu.
 15. Ostrzeżenie – kara umowna za jednorazowe naruszenie Regulaminu nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum.
 16. Prywatna wiadomość (PW) – każda jednorazowa wiadomość, którą Użytkownik czynny może przesłać innemu Użytkownikowi czynnemu za pośrednictwem Forum, pod warunkiem, że adresat (Użytkownik czynny) nie zastrzegł prywatności swojego adresu e-mail.
 17. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie treści i danych Forum lub jego składników bez pisemnej zgody Administratora – jest bezwarunkowo zabronione. 

§2 Odpłatność za korzystanie z Forum.
 1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne

§3 Rejestracja.
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Każde kolejne konto, z wyłączeniem zasad odwołania od nałożonych kar i banów będzie traktowane jako multikonto i niezwłocznie banowane permanentnie.
 2. Użytkownik czynny ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sfotu@sfotu.pl, konto zostanie niezwłocznie przez Administratora Forum usunięte.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik bierny proszony jest o:a. podanie wybranego Identyfikatora Użytkownika („Nazwa wyświetlana”),b. podanie adresu e-mail,c. podanie i potwierdzenie unikalnego hasła,d. odpowiedź na pytanie rejestracyjne,e. wprowadzenie unikalnego kodu bezpieczeństwa.Pomyślne zakończenie procesu rejestracji powoduje zmianę statusu Użytkownika na Użytkownika czynnego.
 4. Forum umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.
 5. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach otrzymywania wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. 

§4 Zastrzeżenia.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem czynnym celem weryfikacji podanych danych kontaktowych albo zapytań dotyczących funkcjonowania Forum – w razie uzasadnionej przyczyny.
 2. Administrator nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu Forum spowodowane przez działanie siły wyższej albo działaniem lub zaniechaniem operatora telekomunikacyjnego.
 3. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego lub oprogramowania do wymagań Forum.
 4. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzecznych z obowiązującym prawem polskim działań Użytkowników albo osób trzecich.
 5. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych przerw w funkcjonowaniu Forum, w szczególności celem konserwacji.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonalności i wyglądzie Forum w każdym czasie.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowo i grupowo danych dotyczących funkcjonowania i popularności Forum.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność :
  • - w terminie od jej wystąpienia
  • - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie pod linkiem: sfotu@sfotu.pl.
 

§5 Zasady wpisów.
 1. Administrator wymaga/przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.
 2. Administrator nakazuje sprawdzenie każdego wysyłanego na Forum pliku wykonalnego internetowym skanerem antywirusowym znajdującym się pod adresem internetowym: http://virustotal.com/
 3. Administrator zaleca sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu, czy ten sam lub taki sam temat już istnieje. Dublujące się tematy będą usuwane przez Administratora lub Moderatora Forum.
 4. Administrator zaleca dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych.
 5. Administrator zaleca nie umieszczanie (kopiowanie) wpisu umieszczonego na Forum do innych forum lub w wielu kategoriach.
 6. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.
 7. Administrator zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
 8. Administrator zaleca stosowanie „Netykiety” przy tworzeniu wpisów.
 9. Administrator zaleca, w odniesieniu do działów szczegółowych, stosowanie uzupełniającez Regulaminem, szczegółowych wytycznych tam zamieszczonych – przy czym wytyczne szczegółowe mają moc nadrzędną.
 10. Administrator zakazuje handlu pod wszelką postacią na Forum ruchomościami lub przedmiotami wirtualnymi. Za wyjątkiem specjalnie przeznaczonego do tego działu, na specjalnie określonych zasadach i warunkach. 

§6 Postanowienia uzupełniające.
 1. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „Netykietą”, materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, uważanych za tabu, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych Osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm, agresję słowną i nagannych moralnie, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 2. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora ogłoszeń.
 3. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika linków do stron zewnętrznych Forum, w szczególności zawierających materiały wymienione w ust 1.
 4. Użytkownik czynny ma prawo do umieszczania linków do stron zewnętrznych wobec Forum w działach i miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum - dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych,w szczególności zabronione bezwarunkowo są działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 6. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników.
 7. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie luk lub błędów forum. W przypadku znalezienia Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Administratorowi zauważoną usterkę. Brak zgłoszenia lub wykorzystywanie luki w wypadku ujawnienia lub uzasadnionego podejrzenia skutkuje blokadą stałą, jako działanie na niekorzyść Forum.
 8. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również następnie komunikacja z Forum za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP.
 9. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody Forum na ich umieszczenie na Forum oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
 10. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Forum, a Administrator załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

§7 Postępowanie w sprawie reklamacji.
 1. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: sfotu@sfotu.pl.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża odpowiednio okres rozpoznania reklamacji. 

§8 Taryfikator ostrzeżeń.
 1. Rejestr nałożonych ostrzeżeń prowadzi Administrator Forum. Użytkownik czynny ma prawo do zapytania w każdym czasie pod adresem e-mail: sfotu@sfotu.pl o ilość nałożonych mu ostrzeżeń.
 2. Administrator Forum ma prawo do nałożenia w indywidualnym i uzasadnionym przypadku Bana czasowego lub bezterminowego, np. za wielokrotne lub poważne naruszenie regulaminu Forum. 

§9 Postanowienia końcowe.
 1. Forum zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby system Forum działałw sposób ciągły i bezawaryjnie.
 2. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu (będzie wiązało się to z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum) .
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe.
 4. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sfotu@sfotu.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie głównej Forum.

§10 Tabela kar.
 
Rodzaj - Ilość punktów - Na ile dni
Spam - 5 pkt - 180 dni 
Pliki bez wymaganego skanu - 5 pkt - 90dni
Double post (post pod postem) - 3 pkt - 30dni
Multipost (3 lub więcej postów) - 5 pkt - 45dni
Linki polecające (reflinki) - 10 pkt - 180dni 
Plagiaty - 10 pkt - 90dni
Wirusy/Keyloggery - 100 pkt - brak 
Spambot/masowe reklamy - 100 pkt - brak 
Wyłudzanie/próba oszustwa - 100 pkt - brak 
Flamewar (kłótnie,obrażanie) - 10 pkt - 90dni 
Nadużywanie wulgaryzmów - 5 pkt - 30dni 
Podszywanie się - 100 pkt - brak 
Piractwo - 15 pkt - 120dni 
Handel - 10 pkt - 120dni 
Linki wychodzące - 10 pkt - 90dni 
Publikacja pornografi - 10 pkt - 120dni 
Obraza członka administracji - 10 pkt - 90dni 
Treści niewłaściwe - 10 pkt - 120dni 
Refresh przez 24h - 3 pkt - 30dni 
Uciążliwy trolling - 15 pkt - 360dni
Odpowiedz

#2
Foramtowanie regulaminu pobawie sie po tem chodzi narazie o jego treść miłego czytania Smile
Odpowiedz

#3
1.2 - domniemana zgoda niet.
3.6 - to mi się jakoś nie podoba. Nie jestem pewien, czy komunikacja w celach związanych z funkcjonowaniem forum, a wiec komunikacja techniczna podpada pod komunikację marketingową. IMO nie. Jest to tym bardziej śliskie, że jeżeli przetwarzasz dane w celach marketingowych to stajesz się administratorem danych osobowych i teoretycznie taki zbiór danych powinieneś zgłośić do GIODO...
4.7 zjedzona spacja
4.8 ?
4.10 - te 30 dni wywal. Różne rzeczy się zdarzają, a to może kiedyś być problemem.
4.10 - link jest mailem?
5.1 - nie przypominaj. Wymagaj.
6.3 - "Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika linków do stron zewnętrznych Forum" - to brzmi jakoś dziwnie, szczególnie końcówka.
6.9 - brak spacji
6.9 - Trzeba by tu podać, gdzie zgłaszać naruszenia.
8 - zgubiłeś blokadę pisania postów bez banowania
9.2 - zdanie brzmi po polskawemu. Szczególnie końcówka.
10 - Nagłówek do tej "tabelki" + fajnie jak by to była tabelka
Większość kar jest za ostra i to dość mocno za ostra + nie wyjaśniłeś jak działa system punktów.
OdpowiedzPodobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Exclamation Regulamin Forum Khirion 2 2.226 2017-03-26, 11:41 AM
Ostatni post: Swiety
Information Regulamin Organizacji v2.0 Khirion 0 695 2017-01-31, 11:59 AM
Ostatni post: Khirion
  Regulamin dyplomacji Swiety 0 549 2017-01-23, 12:30 PM
Ostatni post: Swiety
  Regulamin organizacji Swiety 0 568 2017-01-23, 08:10 AM
Ostatni post: Swiety

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości